காடைகுழந்தான்

இது பின்வரும் அம்சங்களுடன் 165 நாட்கள் நெல் வகையாகும்:

நல்ல வடிகால் வசதியுடன் கூடிய களிமண் மற்றும் மணல் களிமண் மண்ணில் நன்கு வளரும்.
இது தென்னிந்தியாவின் “பிட்டு” என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு உணவு தயாரிப்பதற்கு ஏற்றது.
இது ‘கருடன் சாம்பா’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தானியங்களின் தோற்றம் பிராமணியரின் (கழுகு) கையைப் போன்றது – அதாவது. அது ஒரு வெள்ளை வளையம், எனவே பெயர்.
அரிசி நன்றாக மற்றும் வெள்ளை வண்ணம் உள்ளது. எனவே தென்னிந்திய உணவுக்கு ஏற்றது.
சாகுபடிக்கு பருவமழை ஜூலை மற்றும் ஜனவரி மாதங்கள் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *