காட்டு குத்தாலம்

இது பின்வரும் பண்புகள் கொண்ட 125 நாட்கள் நெல் வகைகள் ஆகும்:

மணல் களிமண் மண்ணில் உலர் விதைப்பு அல்லது மாற்றுதல் மூலம் பயிரிடலாம்.
இது ஒரு குறுகிய கால அளவு என்பதால், அது மூன்று பருவங்களில் பயிரிடலாம்.
அரிசி சிவப்பு நிறமாகவும், சிவப்பு நிறமாகவும் இருக்கும். இது முட்டாள் மற்றும் தோசை தயாரிப்பதற்கு ஏற்றது.
தானிய எடை மிகவும் கனமாக உள்ளது.
நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள பகுதிகளில் இது நன்கு வளர்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *