நெல் ஜெயராமன்

தமிழ்நாடு, திருவாரூர் மாவட்டம், ஆதிரங்கம் கிராமத்தில் உள்ள எங்கள் அரிசி பிரச்சாரத்தை தமிழ்நாட்டின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்  திரு ஜெயராமன். அவரது குரு டாக்டர் நம்மாழ்வாரின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றி,ஜெயராமன் சொந்த நெல் விதைகளை பாதுகாப்பதற்கான காரணத்தை ஊக்கப்படுத்தினார். தமிழ்நாட்டின் பெரிய விதை திருவிழாவில் ஒன்றான நெல்விதை திருவிழாவின் பிரதான உந்துசக்தியாகவும் அமைப்பாளராகவும் இருந்தார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவரது கிராமமான ஆதிரங்கத்தில் நடைபெறும். 2016 ம் ஆண்டு மே மாதத்தில் ஆதி திராம்பியில் விதை திருவிழா 10 வது வரிசையாகவும், இதில் 156 வேளாண் வகைகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் 7000 விவசாயிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *