நடவு திருவிழா
ஆதிரெங்கம் பண்ணையில் நபார்டு உழவர் மன்றத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி குறித்து பயிற்சி எடுக்கின்றனர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *